ดานัง เว้ บาน่าฮิลส์ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (นอนบาน่าฮิลส์ 1 คืน) Code VINDADVZ0123

 

เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

ดานัง - เว้ - บาน่าฮิลส์ - ฮอยอัน (พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน)

ซุปตาร์...บานาฮิลล์ สุดชิลล์

กำหนดการเดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2566

 


«  ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ

« นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อม พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

«  ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง

«  สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน

“มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด”ช่วงการเดินทาง ราคา รับได้
23 - 26 เมษายน 2566 13,888 FULL
24 - 27 เมษายน 2566 13,888 FULL
25 - 28 เมษายน 2566 13,888 11,888 FULL
26 - 29 เมษายน 2566 13,888 FULL
27 - 30 เมษายน 2566 16,888 12,888 FULL
28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2566 16,888 11,888 FULL
29 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2566 16,888 FULL
30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2566 13,888 FULL
01 - 04 พฤษภาคม 2566 14,888 13,888 FULL
02 - 05 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
03 - 06 พฤษภาคม 2566 16,888 FULL
04 - 07 พฤษภาคม 2566 16,888 FULL
05 - 08 พฤษภาคม 2566 16,888 15,888 FULL
06 - 09 พฤษภาคม 2566 15,888 FULL
07 - 10 พฤษภาคม 2566 14,888 13,888 FULL
08 - 11 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
09 - 12 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
10 - 13 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
11 - 14 พฤษภาคม 2566 15,888 14,888 FULL
12 - 15 พฤษภาคม 2566 15,888 14,888 FULL
13 - 16 พฤษภาคม 2566 15,888 FULL
14 - 17 พฤษภาคม 2566 14,888 13,888 FULL
15 - 18 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
16 - 19 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
17 - 20 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
18 - 21 พฤษภาคม 2566 15,888 FULL
19 - 22 พฤษภาคม 2566 15,888 FULL
20 - 23 พฤษภาคม 2566 15,888 FULL
21 - 24 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
22 - 25 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
23 - 26 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
24 - 27 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
25 - 28 พฤษภาคม 2566 15,888 FULL
26 - 29 พฤษภาคม 2566 15,888 FULL
27 - 30 พฤษภาคม 2566 15,888 FULL
28 - 31 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
29 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2566 14,888 FULL
30 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2566 14,888 FULL
31 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2566 14,888 6
01 - 04 มิถุนายน 2566 16,888 FULL
02 - 05 มิถุนายน 2566 16,888 FULL
03 - 06 มิถุนายน 2566 16,888 FULL
08 - 11 มิถุนายน 2566 15,888 FULL
09 - 12 มิถุนายน 2566 15,888 3
10 - 13 มิถุนายน 2566 15,888 FULL
15 - 18 มิถุนายน 2566 15,888 FULL
16 - 19 มิถุนายน 2566 15,888 21
17 - 20 มิถุนายน 2566 15,888 24
22 - 25 มิถุนายน 2566 15,888 30
23 - 26 มิถุนายน 2566 15,888 24
24 - 27 มิถุนายน 2566 15,888 30
29 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2566 15,888 30
30 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2566 15,888 30

- พักเดี่ยว เพิ่ม 5,000 - 6,500 บาท / คน (ขึ้นอยู่กับช่วงเทศกาล)
- ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทำเนียมท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ)
- สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
- ราคาเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอีกครั้งการพักค้างคืน :
Day 1 - นอนเว้
Day 2 - นอนบาน่าฮิลส์
Day 3 - นอนดานัง
Day 4 - บินกลับ
 

 

อัตราค่าบริการรวม
√ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg.)
√ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
√ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
√ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
√ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
√ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
√ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)
√ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)

 

อัตราค่าบริการไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 


 

สอบถามเพิ่มเติม :
Tel. : 080-113-5495,  099-492-9053
ID Line : @vinteam


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 813,140