ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน Code VINHANVN0523

 

เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน

ฮานอย - ฮาลอง- นิงห์บิงห์

ซุปตาร์... HANOI SHOPPING ชิล ชิล!!

กำหนดการเดินทาง  พฤษภาคม – กรกฎาคม 2566

 


«  เที่ยวชม เมืองฮานอย เมืองฮาลอง และ เมืองนิงห์บิงห์

«  ช้อปปิ้ง ฮาลองไนท์มาเก็ต ถนน 36 สาย และ นิงห์บิงห์ไนท์มาเก็ต

«  ถ่ายรูปกับ สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์

«  ช้อปปิ้ง ร้านหยกและไข่มุก และ ร้านเยื่อไผ่  

     “มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด”

 

 

ช่วงการเดินทางราคารับได้
10 - 13 พฤษภาคม 2566 10,888 FULL
13 - 16 พฤษภาคม 2566 10,888 FULL
18 - 21 พฤษภาคม 2566 10,888 FULL
16 - 19 มิถุนายน 2566 11,888 FULL
22 - 25 มิถุนายน 2566 11,888 FULL
28 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2566 11,888 30
30 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2566 10,888 28
06 - 09 กรกฎาคม 2566 11,888 FULL
14 - 17 กรกฎาคม 2566 11,888 30
19 - 22 กรกฎาคม 2566 11,888 30
20 - 23 กรกฎาคม 2566 11,888 30

- พักเดี่ยว เพิ่ม 3,500 บาท / คน
- ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทำเนียมท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ)
- สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
- ราคาเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอีกครั้ง

 

 

การพักค้างคืน :
Day 1 - นอนฮานอย
Day 2 - นอนฮาลอง
Day 3 - นอนนิงห์บิ่งห์
Day 4 - บินกลับ

 

 

อัตราค่าบริการรวม
√ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg.)
√ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
√ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
√ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
√ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
√ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
√ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)
√ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)

 

อัตราค่าบริการไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 


 

สอบถามเพิ่มเติม :
Tel. : 080-113-5495,  099-492-9053
ID Line : @vinteam


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 809,438