ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลส์ เว้ 4 วัน 3 คืน (นอนบาน่าฮิลส์ 1 คืน) Code VINDADFD0423

 

เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

ดานัง - ฮอยอัน - บาน่าฮิลส์ - เว้ (พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน)

ซุปตาร์...บานาฮิลล์แห่งรัก

กำหนดการเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2566 

 


« นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อม พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

«  เที่ยวโซนใหม่บานาฮิลล์ Eclipse Square

«  ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ

«  ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง

«  สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน

“มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด” 

 

 

ช่วงการเดินทางราคารับได้
28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2566 15,888 FULL
29 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2566 15,888 FULL
04 - 07 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
05 - 08 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
06 - 09 พฤษภาคม 2566 14,888 13,888 FULL
11 - 14 พฤษภาคม 2566 14,888 13,888 FULL
12 - 15 พฤษภาคม 2566 14,888 13,888 FULL
13 - 16 พฤษภาคม 2566 14,888 13,888 FULL
18 - 21 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
19 - 22 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
20 - 23 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
25 - 28 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
26 - 29 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
27 - 30 พฤษภาคม 2566 14,888 FULL
01 - 04 มิถุนายน 2566 14,888 FULL
02 - 05 มิถุนายน 2566 16,888 FULL
03 - 06 มิถุนายน 2566 14,888 FULL
27 - 30 กรกฎาคม 2566 15,888 24
28 - 31 กรกฎาคม 2566 15,888 15
11 - 14 สิงหาคม 2566 14,888 24
12 - 15 สิงหาคม 2566 14,888 30
12 - 15 ตุลาคม 2566 16,888 30
13 - 16 ตุลาคม 2566 16,888 FULL
20 - 23 ตุลาคม 2566 16,888 32
21 - 24 ตุลาคม 2566 15,888 FULL

- พักเดี่ยว เพิ่ม 5,000 บาท / คน
- ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทำเนียมท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ)
- สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
- ราคาเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอีกครั้ง

 

 

การพักค้างคืน :
Day 1 - นอนดานัง
Day 2 - นอนบาน่าฮิลส์
Day 3 - นอนเว้
Day 4 - บินกลับ
 

 

อัตราค่าบริการรวม
√ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg.)
√ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
√ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
√ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
√ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
√ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
√ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)
√ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)

 

อัตราค่าบริการไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 


 

สอบถามเพิ่มเติม :
Tel. : 080-113-5495,  099-492-9053
ID Line : @vinteam


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 813,136