หมวดคำศัพท์พื้นฐานทั่วไป

คำศัพท์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน

 

หมวดคำศัพท์พื้นฐานทั่วไป


คำศัพท์ภาษาไทย               คำศัพท์ภาษาเวียดนาม                       คำอ่าน

ใช่     /   ไม่ใช่                     vâng / không phải                              เวิง / คง ฝ่าย

ไม่                                     không phải                                        คง

โปรด   กรุณา                        xin / làm ơn                                      ซิน / หล่าม เอิน

ขอ                                     xin                                                    ซิน

ให้                                     cho                                                    จอ

ขอบคุณ                              cảm ơn                                              ก่าม เอิน

ขอโทษ                               xin lỗi                                               ซิน โหลย

ที่นี่  /  ที่นั่น                         ở đây / ở đấy                                      เอ่อ เดิย / เอ่อ เดิ๋ย

สิ่งนี้  /  สิ่งนั้น                       cái này / cái kia                                  ก๋าย ไหน่ / ก๋าย เกีย

ใหญ่  /  เล็ก                         to / nhỏ                                             ตอ / หญ่อ                     

มาก  /  น้อย                         nhiều / ít                                           เหญี่ยว / อี๊ด

มี   /   ไม่มี                          có / không có                                     ก๋อ / คง ก๋อ

ไป   /   ไม่ไป                       đi / không đi                                      ดี / คง ดี

ตรงไป                                đi thẳng                                             ดี ถั่ง

หยุดตรงนี้                             dừng đây                                          สึ่ง เดิย

ขวา   /   ซ้าย                        phải / trái                                         ฝ่าย / จ๋าย

ไกล   /   ใกล้                        xa / gần                                            ซา / เกิ่น                                       

เร็ว   /   ช้า                           nhanh / chậm                                    แญง / เจิ่ม

ใคร  /  ที่ไหน   /  เมื่อไหร่        ai / ở đâu /  bao giờ                           อาย / เอ่อ เดิว / บาว เซ่อ

Visitors: 817,690