หมวดคำเกี่ยวกับจำนวน

คำศัพท์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน


หมวดคำเกี่ยวกับจำนวน


คำศัพท์ภาษาไทย                คำศัพท์ภาษาเวียดนาม                       คำอ่าน

1  /  2  /  3                         một / hai / ba                                     หมด / ฮาย / บา

4  /  5  /   6                        bốn / năm / sáu                                  โบ๋น / นัม / เสา

7  /  8  /   9                        bảy / tám / chín                                   เบ่ย / ต๋าม / จิ๋น

10 / 0                                mười / không                                      เหมื่อย / คง


11 / 12 / 13                      mười một / mười hai / mười ba            เหมื่อย หมด / เหมื่อย ฮาย / เหมื่อย บา

14 / 15 / 16                      mười bốn / mười năm / mười sáu         เหมื่อย โบ๋น / เหมื่อย นัม / เหมื่อย เสา

17 / 18 / 19                      mười bảy / mười tám / mười chín         เหมื่อย เบ่ย / เหมื่อย ต๋าม / เหมื่อย จิ๋น

20   /   30                         hai mươi / ba mươi                              ฮาย เมือย / บา เมือย

40   /   50                         bốn mươi / năm mươi                          โบ๋น เมือย / นัม เมือย


100   /   200                     một trăm / hai trăm                             หมด จัม / ฮาย จัม

1,000   /   2,000                một nghìn / hai nghìn                          หมด หงี่น / ฮาย หงี่น      

10,000   /   20,000             mười nghìn / hai mươi nghìn               เหมื่อย หงี่น / ฮาย เมือย หงี่น

100,000   /   200,000          một trăm nghìn / hai trăm nghìn         หมด จัม หงี่น / ฮาย จัม หงี่น

1 ล้าน  /   10 ล้าน                một triệu / mười triệu                         หมด เจี่ยว / เหมื่อย เจี่ยว

Visitors: 814,910