ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลส์ 4 วัน 3 คืน Code VINDADVZ0423

 

เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

ดานัง - ฮอยอัน - บาน่าฮิลส์

ซุปตาร์...Go to Shopping in Danang

กำหนดการเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2566 (เดินทางติด เสาร์-อาทิตย์ ทุกพีเรียด)

 


«  นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์

«  ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง

«  สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน

«  ชมโชว์ แสง สี แสง สุดอลังการ

«  ช้อปปิ้ง ร้านหยก ร้านยางพารา ร้านหินอ่อน ร้านเยื่อไผ่

 “มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด”

 

 

ช่วงการเดินทางราคารับได้
27 - 30 เมษายน 2566 11,888 FULL
28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2566 12,888 11,888 FULL
05 - 08 พฤษภาคม 2566 12,888 11,888 FULL
06 - 09 พฤษภาคม 2566 9,888 FULL
11 - 14 พฤษภาคม 2566 10,888 FULL
12 - 15 พฤษภาคม 2566 10,888 FULL
13 - 16 พฤษภาคม 2566 10,888 FULL
18 - 21 พฤษภาคม 2566 9,888 FULL
19 - 22 พฤษภาคม 2566 9,888 FULL
20 - 23 พฤษภาคม 2566 9,888 FULL
25 - 28 พฤษภาคม 2566 10,888 1
26 - 29 พฤษภาคม 2566 10,888 FULL
27 - 30 พฤษภาคม 2566 10,888 12
01 - 04 มิถุนายน 2566 12,888 FULL
02 - 05 มิถุนายน 2566 12,888 FULL
03 - 06 มิถุนายน 2566 12,888 8
08 - 11 มิถุนายน 2566 10,888 FULL
09 - 12 มิถุนายน 2566 10,888 FULL
10 - 13 มิถุนายน 2566 10,888 30
15 - 18 มิถุนายน 2566 10,888 26
16 - 19 มิถุนายน 2566 10,888 30
17 - 20 มิถุนายน 2566 10,888 30
22 - 25 มิถุนายน 2566 9,888 FULL
23 - 26 มิถุนายน 2566 9,888 FULL
24 - 27 มิถุนายน 2566 10,888 30
29 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2566 9,888 11
30 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2566 10,888 30
01 - 04 กรกฎาคม 2566 10,888 30
06 - 09 กรกฎาคม 2566 10,888 30
07 - 10 กรกฎาคม 2566 10,888 28
08 - 11 กรกฎาคม 2566 10,888 22
13 - 16 กรกฎาคม 2566 9,888 19
14 - 17 กรกฎาคม 2566 9,888 1
15 - 18 กรกฎาคม 2566 10,888 30
20 - 23 กรกฎาคม 2566 9,888 24
21 - 24 กรกฎาคม 2566 9,888 FULL
22 - 25 กรกฎาคม 2566 9,888 FULL
27 - 30 กรกฎาคม 2566 12,888 30
28 - 31 กรกฎาคม 2566 12,888 19
29 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2566 12,888 FULL
03 - 06 สิงหาคม 2566 9,888 30
04 - 07 สิงหาคม 2566 9,888 12
05 - 08 สิงหาคม 2566 10,888 30
10 - 13 สิงหาคม 2566 12,888 30
11 - 14 สิงหาคม 2566 12,888 30
12 - 15 สิงหาคม 2566 12,888 30
17 - 20 สิงหาคม 2566 10,888 25
18 - 21 สิงหาคม 2566 10,888 30
19 - 22 สิงหาคม 2566 10,888 30
24 - 27 สิงหาคม 2566 10,888 FULL
25 - 28 สิงหาคม 2566 10,888 FULL
26 - 29 สิงหาคม 2566 10,888 30
31 สิงหาคม - 03 กันยายน 2566 10,888 30

 

- พักเดี่ยว เพิ่ม 3,500 บาท / คน
- ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทำเนียมท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ)
- สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
- ราคาเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอีกครั้ง

 

 

 

การพักค้างคืน :
Day 1 - นอนดานัง
Day 2 - นอนดานัง
Day 3 - นอนดานัง
Day 4 - บินกลับ

 

 

อัตราค่าบริการรวม
√ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg.)
√ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
√ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
√ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
√ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
√ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
√ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)
√ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)

 

อัตราค่าบริการไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 


 

สอบถามเพิ่มเติม :
Tel. : 080-113-5495,  099-492-9053
ID Line : @vinteam


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 813,140